Paziņojums Kreisais
Pērc virs 70 EUR un saņem 3% atlaidi
Paziņojums Labais
Search
Close this search box.

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika aprašo, kaip SIA „ANMA Ventures“, reg. 42103104635, jur. adresas Ryga, Salnas gatvė 21 – 42 (toliau vadinama – „Duomenų valdytojas”) gauna, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos lavazzakapsulas.lt gauna iš savo klientų ir interneto svetainėje besilankančių asmenų (toliau vadinamų – „Duomenų subjektas“ arba „Jūs“).

1.2. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu, t.y. su Duomenų subjektu. Tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis susijusi veikla, tokia kaip gavimas, įrašymas, keitimas, naudojimas, peržiūra, trynimas ar sunaikinimas.

1.3. Duomenų valdytojas laikosi teisės aktuose numatytų duomenų tvarkymo principų ir gali patvirtinti, kad asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus.

2. Asmens duomenų gavimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Asmenį identifikuojančią informaciją Duomenų valdytojas gauna, tvarko ir saugo daugiausia per internetinės parduotuvės svetainę ir el. paštu.

2.2. Lankydamiesi ir naudodamiesi internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate, kad bet kokia pateikta informacija būtų naudojama ir tvarkoma Privatumo politikoje nustatytais tikslais.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad pateikti asmens duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs. Sąmoningas melagingos informacijos pateikimas laikomas mūsų privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas pranešti Duomenų valdytojui apie bet kokius pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.

2.4. Duomenų valdytojas neatsako už Duomenų subjektui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, jeigu ji atsirado dėl melagingai pateiktų asmens duomenų.

3. Klientų asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:

3.1.1. Vardas ir pavardė

3.1.2. Gimimo data

3.1.3. Kontaktinė informacija (el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris)

3.1.4. Sandorio duomenys (įsigytos prekės, pristatymo adresas, kaina, mokėjimo informacija ir kt.).

3.1.5. Bet kokia kita informacija, pateikta mums perkant svetainėje siūlomas paslaugas ir prekes arba bendraujant su mumis.

3.2. Be to, kas išdėstyta aukščiau, Duomenų valdytojas turi teisę tikrinti pateiktų duomenų teisingumą naudodamasis viešai prieinamais registrais.

3.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto a), b), c) ir f) papunkčiai:

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

b) duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios susitariančioji šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu priemonėms atlikti iki sutarties sudarymo;

c) tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti duomenų valdytojui priskirtiną teisinę prievolę;

f) tvarkymas būtinas siekiant patenkinti teisėtus duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės, kurioms būtina apsaugoti asmens duomenis, yra svarbesni už tokius interesus, ypač jei duomenų subjektas yra vaikas.

3.4. Duomenų valdytojas saugo ir tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis tol, kol egzistuoja bent vienas iš žemiau nurodytų kriterijų:

3.4.1. Asmens duomenys būtini tiems tikslams, kuriems jie buvo gauti;

3.4.2. Kol išorinių norminių aktų nustatyta tvarka Duomenų valdytojas ir (arba) Duomenų subjektas gali realizuoti savo teisėtus interesus, tokius kaip pareikšti prieštaravimus arba pareikšti ar vesti ieškinį teisme;

3.4.3. Kol yra teisinė prievolė saugoti duomenis, pavyzdžiui, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą;

3.4.4. Kol galioja Duomenų subjekto sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jeigu nėra kito asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

Pasibaigus šiame punkte nurodytoms sąlygoms, taip pat baigiasi Duomenų subjekto asmens duomenų saugojimo terminas ir visi svarbūs asmens duomenys visam laikui ištrinami iš kompiuterinių sistemų ir elektroninių ir (arba) popierinių dokumentų, kuriuose buvo atitinkami asmens duomenys arba šie dokumentai tampa anoniminiai.

3.5. Duomenų valdytojas, siekdamas įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie mūsų vardu atlieka reikiamą duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, buhalteriams, kurjerių tarnyboms ir kt. Duomenų tvarkytojas yra asmens duomenų valdytojas. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Pagal pareikalavimą mes galime Jūsų asmens duomenis perduoti valstybės ir teisėsaugos institucijoms, pūtinu atveju siekdami apginti savo teisėtus interesus, parengdami, teikdami ir gindami teisinius reikalavimus.

3.6. Tvarkant ir saugant asmens duomenis Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4. Duomenų subjekto teisės

4.1. Vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Latvijos Respublikos teisės aktais, Jūs turite teisę:

4.1.1. Prieiti prie savo asmens duomenų, gauti informaciją apie jų tvarkymą, taip pat reikalauti savo asmens duomenų kopijų elektroniniu formatu, turite teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui (duomenų perdavimas);

4.1.2. Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

4.1.3. Ištrinti savo asmens duomenis („būti pamirštam“), išskyrus atvejus, kai įstatymai reikalauja išsaugoti duomenis;

4.1.4. Atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

4.1.5. Apriboti savo duomenų tvarkymą – teisę reikalauti, kad mes laikinai sustabdytume visų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

4.1.6. Kreipkitės į Duomenų valstybinę inspekciją

Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo galite pateikti asmeniškai užpildę formą parduotuvėje ForMobile, Vienības gatvė 113, Ryga, LV-1058, arba atsiųsdami prašymą elektroniniu būdu rašydami klientų aptarnavimo tarnybai adresu privacy@lavazzakapsulas.lt.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (2016 m. balandžio 27 d.) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvos tokių duomenų apyvartos, kuris panaikina Direktyvą 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat galiojančius Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus.

5.2. Duomenų valdytojas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti Privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus interneto svetainėje https://lavazzakapsules.lt/.